C# 基础入门 互动版

多维数组


  数组可以具有多个维度。例如,下列声明创建一个四行两列的二维数组:

int[,] array = new int[4, 2]; //声明二维数组

  其中[]中的“,”不可以省略。一个逗号表示两维,二个表示三维………………

  可以在声明数组时将其初始化,如下例所示:

int[,] array2D = new int[,] { { 1, 2 }, { 3, 4 }, { 5, 6 }, { 7, 8 } };
int[,,] array3D = new int[,,] { { { 1, 2, 3 } }, { { 4, 5, 6 } } };

  多维数组元素的访问与一维数组相同,通过下标访问。

int a=array2D[1,1]
int b=array3D[0,0,0]