C# 基础入门 互动版

do-while语句


do-while语句语法格式如下:

do 
{ 
   循环体语句; 
}
while(条件表达式);

  先执行循环体语句,再判断条件表达式。如果条件表达式为真(true),则继续执行循环体语句。

int i = 1; 
do  
{ 
      Console.WriteLine("{0}", i++); 
}
while(i<=10);