C# 基础入门 互动版

运算符的优先级


  运算符的优先级确定表达式中项的组合。这会影响到一个表达式如何计算。某些运算符比其他运算符有更高的优先级,例如,乘除运算符具有比加减运算符更高的优先级。下表将按运算符优先级从高到低列出各个运算符,具有较高优先级的运算符出现在表格的上面,具有较低优先级的运算符出现在表格的下面。在表达式中,较高优先级的运算符会优先被计算。

类别  运算符 结合性 
后缀 () [] -> . ++ - -   从左到右 
一元  + - ! ~ ++ - - (type)* & sizeof  从右到左 
乘除  * / % 从左到右 
加减 + -  从左到右 
移位  << >>  从左到右 
关系 < <= > >=  从左到右 
相等  == !=  从左到右 
位与 AND  从左到右 
位异或 XOR  从左到右 
位或 OR  从左到右 
逻辑与 AND &&  从左到右 
逻辑或 OR  ||  从左到右 
条件 ?:  从右到左 
赋值  = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= |= 从右到左 
逗号  从左到右