Linux Shell教程(一) 互动版

推荐:用 NSDT场景编辑器 快速搭建3D场景。

函数嵌套

同其他语言一样,shell函数也支持嵌套使用。

范例1

下面来看一个函数嵌套的例子:

#!/bin/bash
# Calling one function from another
number_one () {
   echo "Url_1 is http://www.baidu.com/cpp/shell/"
   number_two
}
number_two () {
   echo "Url_2 is http://www.baidu.com/cpp/u/xitong/"
}
number_one

运行结果:

Url_1 is http://www.baidu.com/cpp/shell/
Url_2 is http://www.baidu.com/cpp/u/xitong/
编写并运行范例脚本。